ul. Sadownicza 32, Dyrektor: +48 693 386 293, Grupa: +48 663 386 293; ul. Sadownicza 31, Dyrektor: +48 693 386 293, Grupa: +48 798 022 607

O delfinku

DOFINANSOWANIE NA ROK 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że żłobki Akademia Delfinka 1 i Akademia Delfinka 2 otrzymały dofinansowanie na okres 01.09.2018-31.08.2019.

NIEPUBLICZNE ŻŁOBKI

wpisane do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 11/793/2013 oraz 6/2/2016. 

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku 20 tygodni - 3 lata.
Nadzór nad Żłobkami Niepublicznymi Akademia Delfinka 2 oraz Akademia Delfinka 1 prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-86-99, fax: 071/777-79-94,
mail: wzd@um.wroc.pl

Zakres i miejsce realizacji zadań, będących przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

  • Żłobek "Akademia Delfinka 1", ul. Sadownicza 31, 54-109 Wrocław
  • Żłobek "Akademia Delfinka 2", ul. Sadownicza 32, 54-109 Wrocław

Zakres realizacji zadań:

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych,
  • współpraca z rodzicami,
  • zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka,
  • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie,
  • przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.